tipulorut

טיפול בהורות – גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם

מחבר: ד"ר אסתר כהן

רקע: ספר זה נועד לקדם את החשיבה והפרקטיקה של העבודה הטיפולית עם הורים בהקשר לבעיות ילדם. הוא מתבסס על ההתפתחויות התאורטיות, המחקריות והקליניות החדשניות המצביעות על הפוטנציאל המשמעותי הגלום בה הן בתור תחליף לטיפול ישיר בילד, והן בתור חלק חשוב המשולב בטיפול הישיר בילד, בטיפול הדיאדי ובטיפול המשפחתי.

בספר מוצגת גישה אינטגרטיבית, המתבססת בעיקר על תאוריית ההתקשרות, אך משלבת עמה גישות נוספות כמו הפסיכואנליזה-ההתייחסותית, גישות מבוססות מדעי המוח האפקטיביים, גישות מערכתיות וגישות קוגנטיביות-התנהגותיות. הספר כולל הדגמות רבות של יישום ההבנות התאורטיות בטיפול במגוון של בעיות הסתגלות של ילדים ובקשיים בהורות.

הצטרפות לקהילת מטפלי פורום אמפטי"ה