הורות ייחודית

על מבני הורות שכיחים יותר שאינם מסורתיים, מהורות יחידנית, הורות חד מינית ומשפחות מורכבות ועל פרק ב ופרק ג' והשלכותיהם על הורות ויחסי הורים ילדים.

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.